background

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture.

Ciljevi projekta

Kao članica EU, Hrvatska ima obvezu zaštititi, očuvati i održivo upravljati vodama. Operativni program Konkurentnost i kohezija (OPKK) usmjeren je na provedbu EU Direktiva u prioritetnom sektoru voda, tj. na obveze sadržane u Ugovoru o pristupanju EU i utvrđena prijelazna razdoblja i rokove provedbe.

Strateški ciljevi projekta se mogu sažeti u slijedećem:

 • - Osigurati kvalitetnu opskrbu vodom stanovništva
 • - Smanjiti gubitke u sustavima javne vodoopskrbe
 • - Povećati priključenost na sustav odvodnje
 • - Osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • - Rekonstrukcijom postojeće mreže sustava odvodnje smanjiti utjecaj na resurse podzemne vode
 • - Povećati učinkovitost i pouzdanost javnog sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode

Ovaj projekt pridonosi ostvarenju prioriteta iz  OPPK  na slijedeći način, uzimajući u obzir ciljeve i pokazatelje OPKK:

a) doprinos vezan za ispunjenje specifičnih ciljeva 6ii Prioritetne osi 6:

 „Ulaganje u sektor vodnog gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve.“

b) doprinos vezan za  specifični cilj 6ii1 Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitke vode

Racionalnije korištenje voda kroz:

 • - Povećanje iskoristivost i vode za piće iz izvorišta smanjenjem gubitaka u vodoopskrbnim distribucijskim mrežama uzrokovano propuštanjima iz vodoopskrbnih sustava;
 • - Provedbu primjerenih zaštitnih mjera u zonama sanitarne zaštite izvorišta.“

c) doprinos vezan za specifični cilj 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanja stanja voda

 • - Povećanje priključenosti stanovništva na javne kanalizacijske sustave odvodnje izgradnjom / rekonstrukcijom /dogradnjom tih javnih sustava odvodnje
 • - Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključujući uređaje za obradu mulja
 • - Smanjenje propuštanja u postojećoj kanalizacijskoj mreži

Svoje upite, prijedloge i mišljenja uputite nam putem priloženog obrasca.