background

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture.

Ishođeni akti javno pravnih tijela

SINJ

PROJEKT Lokacijska dozvola Građevinska dozvola

Rješenje ministarstva o PUO ili OPUO :
Na temelju provedenog postupka nadležno ministarstvo za zaštitu okoliša donijelo je Rješenje (klasa: UP/I-351-03/15-08/76; urbroj: 517-26-2-1-2-15-10; Zagreb, 28. kolovoz 2015.) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
Zbog izmjena u projektu vezano za proširenje polja za ozemljavanja mulja ishođeno je Mišljenje MZOIE da za predmetnu izmjenu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (klasa: 351-03/17-04/691; urbroj: 517-06-2-1-2-17-2; Zagreb 2. lipnja, 2017.).

Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Sinj - Vodosprema Sinj Grad 1 KLASA: UP/I-350-05/15-01/000006
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0008 
Sinj, 26.04.2017. u tijeku
Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Sinj - Dogradnja Vodospreme Sinj - Radošić Klasa: UP/I-350-05/17-01/000028
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0008
Sinj,
12.12.2017.
u tijeku
Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Sinj-Rekonstrukcija tlačnog cjevovoda CS Ruda - VS Ruda KLASA: UP/I-350-05/17-01/000008
URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-17-0006
Sinj, 30.05.2017. Klasa:UP/I-361-03/18-01/000041
Urbroj:2181/1-11-00-05/01-18-0010
Sinj, 28.06.2018.
Vodovod u ulicama Boričevac i A.K.Miošića u Sinju KLASA: UP/I-350-05/15-01/000018
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-16-0006
Sinj, 28.12.2016.  Klasa:UP/I-361-03/18-01/000041
Urbroj:2181/1-11-00-05/01-18-0010
Sinj, 28.06.2018.
Vodovod na području Barači KLASA: UP/I-350-05/15-01/000017
URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-16-0006
Sinj, 29.12.2016.  Klasa:UP/I-361-03/18-01/000026
Urbroj:2181/1-11-00-05/02-18-0007
Sinj, 22.05.2018.
Sanacija VS Šušnjevača - izvedbeni projekt NIJE POTREBNA DOZVOLA
GLAVNI KOLEKTORI sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000022 URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-15-0009  Sinj, 23.12.2015. Klasa: UP/I-361-03/18-01/000079
Urbroj:2181/1-11-00-05/01-18-0009
Sinj, 04.10.2018.
Klasa: UP/I-361-03/18-01/000081
Urbroj:2181/1-11-00-05/01-18-0009
Sinj, 04.10.2018.
Kanalizacijski kolektori podsustava Sjever sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000018 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0008  Sinj, 11.12.2015. Klasa:UP/I-361-03/18-01/000054
Urbroj:2181/1-11-00-05/02-18-0012
Sinj, 29.06.2018.
Kanalizacijski kolektori podsustava Centar zapad sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000019 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0007  Sinj, 14.12.2015. KLASA: UP/I-361-03/17-01/000089
Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-17-0006
Sinj, 14.12.2015.
Kanalizacijski kolektori podsustava Centar istok sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000017 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0008  Sinj, 11.12.2015. Klasa:UP/I-361-03/18-01/000053
Urbroj:2181/1-11-00-05/02-18-0012
Sinj, 29.06.2018.
Kanalizacijski kolektori podsustava Zapad sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000015 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0010  Sinj, 15.12.2015. Klasa: UP/I-361-03/18-01/000080
Urbroj:2181/1-11-00-05/01-18-0008
Sinj, 05.10.2018.
Kanalizacijski kolektori podsustava Jug sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000016 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0010  Sinj, 15.12.2015. KLASA: UP/I-361-03/17-01/000090
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0010
Sinj, 12.12.2017
Kanalizacijski kolektori podsustava Brnaze sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000020 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0011  Sinj, 11.12.2015. Klasa: UP/I-361-03/18-01/000078
Urbroj:2181/1-11-00-05/01-18-0009
Sinj, 16.10.2018.
Kanalizacijski kolektori podsustava Glavice zapad sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000014 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0011  Sinj, 18.12.2015. Klasa:UP/I-361-03/18-01/000052
Urbroj:2181/1-11-00-05/02-18-0012
Sinj, 29.06.2018.
Ispust iz UPOV-a Sinj do Cetine,
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sinj
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000001 URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0006  Sinj, 17.01.2017. KLASA: UP/I-361-03/18-01/000020
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-18-0011
Sinj, 04.05.2018.
Sanacija sustava odvodnje NIJE POTREBNA DOZVOLA
Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Sinj Klasa: UP/I-350-05/17-01/000020
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0008
Sinj, 04.10.2017. *Ishodit će se u okviru Ugovora projektiranje i građenje

 

TRILJ, OTOK

PROJEKT Lokacijska dozvola Građevinska dozvola
DICMO

Rješenje ministarstva o PUO ili OPUO :

Rješenje klasa: UP/I-351-03/17-08/304; urbroj: 517-06-2-1-2-18-7; Zagreb, 05. veljače 2018.

Poboljšanje vodoopskrbe aglomeracije Dicmo
Vodoopskrba naselja Sušci
Klasa: UP/I-350-05/18-01/000009
Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-18-0006
Sinj, 13.03.2018.    
OTOK

Rješenje ministarstva o PUO ili OPUO :

Rješenje klasa: UP/I-351-03/16-08/202; urbroj: 517-06-2-1-2-16-8; Zagreb, 20. prosinca 2016.

Sustav odvodnje otpadnih voda općine Otok - kanalizacijska mreža centralnog dijela naselja
Izmjena i dopuna 1. FAZE
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000021
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0008
Sinj, 6.10.2017 Klasa: 361-03/18-25/0001
Urbroj:2181/1-11-00-05-18-03
Sinj,
09.10.2018.
Sustav odvodnje otpadnih voda općine Otok - kanalizacijska mreža centralnog dijela naselja
Izmjena i dopuna 2. FAZE
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Otok
Odvodnja naselja Otok - slivovi Centar, Jug i Istok
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000025
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0007
Sinj, 30.10.2017.  
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Otok
Odvodnja naselja Otok - sliv Sjeveroistok
KLASA:UP/I-350-05/17-01/000022
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0010
Sinj, 25.10.2017. Klasa: UP/I-361-03/18-01/000088
Urbroj:2181/1-11-00-05/01-18-0007
Sinj, 16.10.2018.
Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Otok
Rekonstrukcija dijela vodovoda Otok-Sinj-i Otok-Trilj
Klasa:UP/I-350-05/17-01/000026
URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-17-0008
Sinj, 22.11.2017.  
Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Otok
Sanacija vodospreme Otok
NIJE POTREBNA DOZVOLA NIJE POTREBNA DOZVOLA
TRILJ

Rješenje ministarstva o PUO ili OPUO :

Rješenje klasa: UP/I-351-03/16-08/200; urbroj: 517-06-2-1-2-17-10; Zagreb, 09. veljače 2016.

Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Trilj
Vodovod visoke zone naselja Jabuka
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000017
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0007
Sinj, 25.07.2017. Klasa: UP/I-361-03/18-01/000074
Urbroj:2181/1-11-00-05/01-18-0009
Sinj, 27.09.2018.
Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Trilj
Dogradnja VS Trilj i izgradnja HS Trilj
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000019
URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-17/0006
Sinj, 27.09.2017.  
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj
Odvodnja naselja Košute
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000003
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0011
Sinj,18.05.2017. Klasa: UP/I-361-03/18-01/000043
Urbroj:2181/1-11-00-05/01-18-0011
Sinj, 13.09.2018.
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj
Odvodnja naselja Trilj i Vedrine
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000013
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0007
Sinj, 18.07.2017.  
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj
Odvodnja naselja Jabuka
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000004
Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-17-0013
Sinj, 24.05.2017. Klasa: UP/I-361-03/18-01/000071
Urbroj:2181/1-11-00-05/02-18-0007
Sinj, 24.09.2018.
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj
Odvodnja naselja Grab
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000015
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0007
Sinj, 25.07.2017. Klasa: UP/I-361-03/18-01/000073
Urbroj:2181/1-11-00-05/01-18-0009
Sinj,26.09.2018.
Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj Klasa: UP/I+350-05/17-01/000010
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0010
Sinj,
07.06.2017.
*Ishodit će se u okviru Ugovora projektiranje i građenje  

DOZVOLE

Svoje upite, prijedloge i mišljenja uputite nam putem priloženog obrasca.