background

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture.

Ishođeni akti javno pravnih tijela

SINJ

Komponenta PROJEKT Rješenje ministarstva o PUO ili OPUO  Lokacijska dozvola
A Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Sinj - Vodosprema Sinj Grad 1   KLASA: UP/I-350-05/15-01/000006
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0008 
Sinj, 26.04.2017.
Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Sinj- Dogradnja Vodospreme Sinj - Radošić    
Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Sinj-Rekonstrukcija tlačnog cjevovoda CS Ruda - VS Ruda KLASA: UP/I-350-05/17-01/000008
URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-17-0006
 Sinj, 30.05.2017.
Vodovod u ulicama Boričevac i A.K.Miošića u Sinju KLASA: UP/I-350-05/15-01/000018
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-16-0006
 Sinj, 28.12.2016.
Vodovod na području Barači KLASA: UP/I-350-05/15-01/000017
URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-16-0006
 Sinj, 29.12.2016.
Sanacija VS Šušnjevača - izvedbeni projekt NIJE POTREBNA DOZVOLA
B GLAVNI KOLEKTORI sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj Na temelju provedenog postupka nadležno ministarstvo za zaštitu okoliša donijelo je Rješenje (klasa: UP/I-351-03/15-08/76; urbroj: 517-26-2-1-2-15-10; Zagreb, 28. kolovoz 2015.) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
Zbog izmjena u projektu vezano za proširenje polja za ozemljavanja mulja ishođeno je Mišljenje MZOIE da za predmetnu izmjenu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (klasa: 351-03/17-04/691; urbroj: 517-06-2-1-2-17-2; Zagreb 2. lipnja, 2017.).
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000022 URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-15-0009  Sinj, 23.12.2015.
Kanalizacijski kolektori podsustava Sjever sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000018 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0008  Sinj, 11.12.2015.
Kanalizacijski kolektori podsustava Centar zapad sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000019 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0007  Sinj, 14.12.2015.
Kanalizacijski kolektori podsustava Centar istok sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000017 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0008  Sinj, 11.12.2015.
Kanalizacijski kolektori podsustava Zapad sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000015 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0010  Sinj, 15.12.2015.
Kanalizacijski kolektori podsustava Jug sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000016 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0010  Sinj, 15.12.2015.
Kanalizacijski kolektori podsustava Brnaze sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000020 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0011  Sinj, 11.12.2015.
Kanalizacijski kolektori podsustava Glavice zapad sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj KLASA: UP/I-350-05/15-01/000014 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-15-0011  Sinj, 18.12.2015.
Ispust iz UPOV-a Sinj do Cetine,
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sinj
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000001 URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0006  Sinj, 17.01.2017.
C Sanacija sustava odvodnje NIJE POTREBNA DOZVOLA
D Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Sinj Klasa: UP/I-350-05/17-01/000020
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0008
Sinj, 04.10.2017.

 

TRILJ, OTOK

Komponenta  PROJEKT Rješenje ministarstva o PUO ili OPUO  Lokacijska dozvola
A Poboljšanje vodoopskrbe aglomeracije Dicmo
Vodoopskrba naselja Sušci
     
Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Otok
Rekonstrukcija dijela vodovoda Otok-Sinj-i Otok-Trilj
Rješenje klasa: UP/I-351-03/16-08/20;
urbroj: 517-06-2-1-2-17-10; Zagreb, 20. prosinca 2016.
   
Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Trilj
Vodovod visoke zone naselja Jabuka
Rješenje klasa: UP/I-351-03/16-08/20; urbroj: 517-06-2-1-2-17-10; Zagreb, 09. veljače 2017. Klasa: UP/I-350-05/17-01/000017
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0007
25.07.2017.
Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Trilj
Dogradnja VS Trilj i izgradnja HS Trilj
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000019
URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-17/0006
27.09.2017.
B Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj  
Odvodnja naselja Košute
Na temelju provedenog postupka nadležno ministarstvo za zaštitu okoliša donijelo je Rješenje (klasa: UP/I-351-03/16-08/20; urbroj: 517-06-2-1-2-17-10; Zagreb, 09. veljače 2017.) da za planirani  zahvat na području aglomeracije Trilj nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Klasa: UP/I-350-05/17-01/000003
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0011
18.05.2017.
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj  
Odvodnja naselja Trilj i Vedrine
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000013
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0007
18.07.2017.
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj  
Odvodnja naselja Jabuka
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000004
Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-17-0013
24.05.2017.
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj  
Odvodnja naselja Grab
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000015
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0007
25.07.2017.
Sustav odvodnje otpadnih voda općine Otok - kanalizacijska mreža centralnog dijela naselja
Izmjena i dopuna 1. FAZE 
Na temelju provedenog postupka nadležno ministarstvo za zaštitu okoliša donijelo je Rješenje (klasa: UP/I-351-03/16-08/202; urbroj: 517-06-2-1-2-16-8; Zagreb, 20. prosinca 2016.) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Klasa: UP/I-350-05/17-01/000021
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0008
10/6/2017
Sustav odvodnje otpadnih voda općine Otok - kanalizacijska mreža centralnog dijela naselja
Izmjena i dopuna 2. FAZE
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Otok
Odvodnja naselja Otok - slivovi Centar, Jug i Istok
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000025
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0007
30.10.2017.
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Otok
Odvodnja naselja Otok - sliv Sjeveroistok
KLASA:UP/I-350-05/17-01/000022
URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0010
25.10.2017.
C Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj Rješenje klasa: UP/I-351-03/16-08/20; urbroj: 517-06-2-1-2-17-10; Zagreb, 09. veljače 2017. Klasa: UP/I+350-05/17-01/000010
Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0010
07.06.2017.

 

Svoje upite, prijedloge i mišljenja uputite nam putem priloženog obrasca.