background

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture.

Postojeće stanje

Usluga vodoopskrbe

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. skrbi o vodouslužnom području koje se prostire na ukupnoj površini od 776,3 km2 i obuhvaća potrošače na području gradova Sinja i Trilja, te općina Otok, Dicmo i Hrvace.

Vodouslužno područje po upravljanjem Vodovoda i odvodnje cetinske krajine d.o.o.

Fakturirana voda

oko 2 400 000 m3/ godina

Vodoopskrbni sustavi

Ruda (dio), Kosinac, Šilovka

Broj priključaka

oko 14 000

Stupanj priključenosti

oko 97 %

Vodoopskrbna mreža

340 km

 

Opskrba naselja Sinj, Trilj, Otok, Dicmo i dio naselja Hrvace vrši se iz sustava Ruda i Kosinac. Dio općine Hrvace opskrbljuje se iz sustava Šilovka.

Nedostaci u vodoopskrbnoj mreži

  • Pojedini viši dijelovi naselja nemaju riješenu vodoopskrbu.
  • Gubici na vodoopskrbnoj mreži su cca 46-50%
  • Starost mreže na području gdje je koncentriran najveći broj stanovnika je cca 35 godina.
  • Objekti i oprema glavnih objekata sustava  - vodospreme i crpne stanice, djelomično su u lošem stanju te zahtijevaju sanaciju/rekonstrukciju kako bi se poboljšala kvaliteta i sigurnost usluge.

 

Postojeći vodoopskrbni sustav na području uslužnog područja VIOCK s detektiranim dijelovima naselja koji nemaju riješenu vodoopskrbu

 

Usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Postojeće stanje odvodnje - Otok

Nema izgrađenog javnog sustava odvodnje. Pročišćavanje otpadnih voda Otoka planirano je na centralnom UPOV-u grada Sinja.

Postojeće stanje odvodnje - Dicmo

Nema izgrađenog javnog sustava odvodnje.

Postojeće stanje odvodnje - Trilj

Danas na području grada Trilja postoji djelomično izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Trilj. Sustav je pod upravljanjem javnog komunalnog društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.

Fekalni se kanalizacijski sustav sastoji od sekundarnih kanala i glavnih kolektora koji se prostiru uz lijevu i desnu obalu Cetine. Vode se u kolektoru (DN 300 mm) na lijevoj obali prikupljaju u CS Trilj 2 odakle se precrpljuju preko dvostrukoga podvodnog cjevovoda DN 225 mm ispod Cetine do CS Trilj 1 na desnoj obali. CS Trilj 1 osim tih voda prikuplja i vode sa desne obale (kolektor DN 350 mm). Sve prikupljene otpadne vode potom se precrpljuju do UPOV-a Trilj tlačnim cjevovodom DN 300 mm

Postojeće stanje odvodnje na području Trilja


Postojeći UPOV je projektiran i izgrađen kao mehaničko biološki sa razvojem u dvije etape. Dosad je izgrađena I. etapa uređaja. planirani kapacitet I etape izgradnje je 3500 ES, a II etape 7000 ES.

Uređaj je izgrađen južno od Trilja, oko 1.3 km. Udaljenost do prvih stambenih objekata (izdvojenih) je oko 500 m, a udaljenost do rijeke Cetine (recipijent) je oko 50 m.

Postojeće stanje odvodnje - Sinj

Danas na području Grada Sinja postoji djelomično izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda (područje Sinja) i uređaj sa mehaničkim stupnjem pročišćavanja.

Veći dio mreže je izgrađen kao mješoviti sustav (zajedničko prikupljanje i odvođenje otpadnih (sanitarnih i tehnoloških) i oborinskih voda), dok je manji dio mreže (novijeg datuma) izgrađen kao razdjelni sustav (odvojeno prikupljanje i odvođenje otpadnih (sanitarnih i tehnoloških) i oborinskih voda).

Također je važno za napomenuti i postojanje velikog broja polupropusnih septičkih jama uglavnom uz stambene objekte, koje se ispuštaju direktno u podzemlje ili u neki od otvorenih kanala na tom području.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Sinja smješten je na lokaciji uz vodotok Goručicu cca 1,0 km od njenog utoka u lateralni kanal.

Glavni nedostaci u sustavima odvodnje

  • Priključenost: prema definiranom obuhvatu aglomeracija potrebno je osigurati zadovoljavajući stupanj priključenosti korisnika na sustav odvodnje,
  • Funkcionalnost mreže: potrebno je  dovesti sustav do pune funkcionalnosti uz zadovoljenje standarda zaštite ljudi i imovine(dotok oborinskih voda, prelijevanje),
  • Funkcionalnost UPOV-a: postojeći kapaciteti i razina pročišćavanja ne zadovoljavaju potrebe i kapacitete aglomeracije, potrebna je modernizacija i zamjena cjelokupne opreme i automatizacija procesa uz kontinuirani monitoring.

Svoje upite, prijedloge i mišljenja uputite nam putem priloženog obrasca.